Bielsko-Biała dla Ukrainy

Akcja charytatywna dla ludności objętej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego

[ powrót do strony głównej ]

STATUT STOWARZYSZENIA
Beskidzka Inicjatywa Lokalna

NIP: 547-201-89-61 | REGON: 240000735 | KRS: 0000224408

Bielsko-Biała, 15.08.2016 roku

_________________

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Beskidzka Inicjatywa Lokalna" i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników nazwy w językach obcych.
Stowarzyszenie może także używać nazwy skróconej - „BIL".

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 20001 roku nr 79, poz. 855 z późn. Zm. ) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§3

1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bielsku-Białej.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§4

Stowarzyszenie zawarte jest na czas nieoznaczony.

§5

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 


ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w szczególności w zakresie:

1) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

2) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7) Ochrony i promocji zdrowia,

8) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

9) Wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

10) wspieranie idei wolontariatu i działalności pożytku publicznego.

11) promocja idei partnerstw i porozumień lokalnych w regionie działających na rzecz rozwoju i zatrudnienia

12) promocja integracji z Unią Europejską,

13) pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i rozwoju regionu,

14) pomoc w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych dla gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw,

15) wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i miejskich

16) promocja i rozwój turystyki regionalnej

17) wspieranie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

18) wspieranie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka,

19) wspieranie władz samorządowych i lokalnych instytucji rozwoju gospodarczego w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu,

20) promocja przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

§9

A. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym

2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

3) organizowanie szkoleń, konkursów i konferencji,

4) działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami podmiotami,

6) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym,

7) aktywna pomoc w uzyskiwaniu zatrudnienia lub samozatrudnienia dla bezrobotnych i zwalnianych pracowników,

8) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

9) wspieranie przedsiębiorstw na rzecz ich konkurencyjności,

10) realizowanie programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości,

11) świadczenie usług informacyjno – doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zewnętrznego finansowania rozwoju firm, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości, a także w zakresie zasobów ludzkich i innowacji,

12) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

13) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, realizowanie produkcji telewizyjnych, teatralnych i filmowych, organizowanie festiwali, pokazów, przeglądów, konkursów, zjazdów oraz promocji kultury współczesnej i ludowej, happeningów, performansów, wystaw itp.,

14) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

15) współpracę z wyższymi uczelniami oraz jednostkami badawczo – rozwojowymi,

16) organizowanie przedsięwzięć promocyjnych

17) organizowanie pracy dla wolontariuszy,

18) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach

19) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

20) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

21) działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

22) działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych,

23) działalność w zakresie dobroczynności i pożytku publicznego,

24) działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

25) działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

26) szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

27) wspieranie przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich konkurencyjności,

28) współpracę z innymi krajami poprzez tworzenie sieci informacyjnej i wymianę doświadczeń ,

29) produkcję i tworzenie wszelkiego rodzaju reklam i spotów reklamowych na wszystkich dostępnych polach eksploatacji i we wszystkich formach

30) współpracę z innymi jednostkami realizującymi cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,

31) zbiórki publiczne finansowe i rzeczowe

B. Cele statutowe mogą być realizowane zarówno przez działalność charytatywną, jak i poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

§10

1. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

a) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

b) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

c) 63.11.Z Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami Internetowymi ( hosting) i podobna działalność

d) 58.13.Z Wydawanie gazet

e) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

f) 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza

g) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

h) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

i) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

j) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

k) 63.12.Z Działalność portali Internetowych

l) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

m) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

n) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

o) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

p) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

q) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet )

r) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

s) 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki

t) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

u) 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

v) 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

w) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

x) 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

y) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

z) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja

 

2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

a) 69.10.Z Działalność prawnicza

b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

c) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

d) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

e) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników

f) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

g) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

h) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

i) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

j) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

3. Wynagrodzenie uzyskane z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 1,5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§11

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących przedmiotach:

a) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

b) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

c) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana

d) 85.31.A Gimnazja

e) 85.31.B Licea ogólnokształcące

f) 85.31.C Licea profilowane

g) 85.32.A Technika

h) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe

i) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowe oraz zajęć sportowych i rekreacji

j) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

k) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

l) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi

m) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

n) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych

2. Członków wspierających

3. Członków honorowych

§14

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia pisemną prośbę ( deklarację ) o nadanie członkostwa oraz uzyskać poparcie co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§15

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Osoby w wieku od 16 do 18 lat, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni, z tym że do ukończenia 16 roku życia nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

§16

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §15pkt 3, ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

b) uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków,

c) wypowiadania się i wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i postulatów we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

f) uczestnictwa w kształtowani realizacji programu Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

§17

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający stowarzyszenia ma wszelkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. A w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w §16 ust.2a

§18

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wnosi wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w §16 ust. 2a) i c)
3. Członek honorowy ma wszelkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym.

§19

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia zgodnie z §14 Statutu
2. Od decyzji omownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść na ręce Prezesa Zarządu w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu
3. Przyznanie statusu Członka Honorowego Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej, na wniosek Zarządu stowarzyszenia, większością ¾ głosów obecnych członków.

§20

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji z przynależenia do Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka,

c) skreślenia z listy członków z powodu zwłoki z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

d) utraty zdolności do czynności prawnych,

e) pozbawienia praw publicznych

2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, zawierającej uzasadnienie.
3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, składane na ręce Prezesa Zarządu w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków; uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. W przypadku złożenia odwołania członkostwo w stowarzyszeniu ustaje z chwilą podjęcia uchwały o skreśleniu przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§22

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
2. Wyboru i odwołania członków zarządu oraz Prezesa Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego, dokonuje spośród członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby skład osobowy władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.
5. Dla ważności uchwał władz Stowarzyszenia, tj. zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, nie jest wymagane kworum.
6. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na zebraniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku ( zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia )

Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2. W Walnym zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający

§ 24

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 maja jako zebranie sprawozdawczo – programowe oraz raz na 4 lata w terminie do 31 maja, jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
4. Przewodniczący walnego zebrania członków wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na czas danego zebrania. Do czasu wyboru Przewodniczącego jego funkcję pełni Prezes Zarządu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd – z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania

b) Komisja Rewizyjna

6. O miejscu, terminie i planowanym porządku obrad walnego zebrania Członków, Prezes Zarządu lub jego zastępca powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia może zostać dokonane pisemnie - za pomocą listu przesłanego pocztą lub pocztą kurierską albo pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie członków może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, także nie objętych porządkiem zebrania.
8. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność ½ członków Stowarzyszenia. W przypadku stwierdzenia braku kworum po upływie jednej godziny, licząc od wskazanej godziny otwarcia Zebrania, Walne zgromadzenie Członków może się odbyć i jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
10. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej głosowanie odbywa się tajnie a uchwały dla swojej ważności wymagają podjęcia większością 2/3 głosów członków obecnych, przy czym dla ważności uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa i/ lub Wiceprezesa zarządu niezbędne jest dodatkowo powołanie na tym samym Walnym Zebraniu Członków nowego Prezesa i / lub Wiceprezesa Zarządu w miejsce odwołanych.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie Statutu i jego zmian

2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia

3. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia

4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

6. Podejmowane uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy absolutorium ustępującemu zarządowi i Komisji rewizyjnej

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, zgodnie z § 32 ust.3

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dotyczących członkostwa,

9. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

10. Inne sprawy przewidziane Statutem

Zarząd

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego Zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków.
2. Zarząd składa się od 4 do 7 członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa zarządu, a trzech Wiceprezesów Zarządu.
3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu, wiceprezesi Zarządu - samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
4. W sprawach finansowych wymagana jest reprezentacja Stowarzyszenia łącznie przez Prezesa i jednego z Wiceprezesów zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 27

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego zebrania Członków,

2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia

3. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania członków i ustania członkostwa,

5. Ustalanie składek członkowskich

6. Określanie zasad wykorzystania środków uzyskanych z odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia

7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego

8. Zwoływanie Walnego Zebrania członków

9. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków

10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu członków

11. Zatrudnianie za wynagrodzeniem pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia

12. Podejmowanie decyzji w sprawie organizowania szkoleń, doradztwa, konferencji,

13. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia

14. Pozostałe sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

2. Zarząd ma prawo na wniosek członków Zarządu lub członków Stowarzyszenia do powoływania zespołów, jako podstawowych jednostek organizacyjnych tworzonych w ramach Stowarzyszenia przez co najmniej 2 członków. Zespół zdaje sprawozdanie po zakończeniu zadania Zarządowi Stowarzyszenia. W umowie pomiędzy Zarządem a Zespołem określa się kompetencje Zespołu. Zarząd udziela Zespołowi niezbędnych pełnomocnictw. W ramach ww. umowy, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, Zespół działa samodzielnie.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000 roku, nr 26, Poz. 306, z późn. zm. )
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 29

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także ma prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę ) absolutorium władzom stowarzyszenia,
5. Ustalenie zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie powstania i wygaśnięcia stosunku prawnego, na podstawie którego wykonuje on powierzone zadania a także reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z Prezesem Zarządu
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków.

§ 30

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 31

1. Majątek stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) dochody z własnej działalności,

d) dochody z majątku Stowarzyszenia,

e) dotacje i ofiarność publiczna

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane miesięcznie do ostatniego dnia danego miesiąca lub jednorazowo do końca I kwartału każdego roku.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku di jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi"

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

§ 32

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez walne Zebranie Członków wymaga większości ¾ głosów członków obecnych, bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego zarządu.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany na cel określony w uchwale Walnego zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

Wykonanie strony: Zet Harris